قفسه انباری راک پالت

سیستم های قفسه بندی انبار راک

قفسه های سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 2000 کیلوگرم

قفسه های نیمه سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 300 کیلوگرم

قفسه های سبک راک تحمل بار برای هر کفه تا 150 کیلوگرم

قفسه های پبچ و مهره ای تحمل بار برای هر کفه تا 80 کیلوگرم

قفسه های خودراهرو ( داریوین Drive-in ) قابلیت بارگذاری با لیفت تراک

قفسه انباری راک پالت

فیلترهای فعال

دیجی راک قفسه راک سبک ( سامان ) قفسه انباری راک قفسه راک پالت سبک تحمل بار  تا  100 کیلوگرم برای هر طبقه ابعاد قفسه سامان ارت
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه انباری راک

قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال10,922,200 ‎ریال11,260,000

قفسه راک پالت سبک

تحمل بار  تا  100 کیلوگرم برای هر طبقه

ابعاد قفسه سامان ارتفاع 200 طول 120 عرض 60 سانتیمتر است

رنگ قفسه ، پایه ها طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

دیجی راک پایه قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه قفسه راک سبک ( سامان ) پایه دوبل قفسه راک سبک ارتفاع پا دیجی راک پایه قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه قفسه راک سبک ( سامان ) پایه دوبل قفسه راک سبک ارتفاع پا
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال3,210,700 ‎ریال3,310,000

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

پایه دوبل قفسه راک سبک

ارتفاع پایه 2 متر و عرض آن 60 سانتیمتر است

رنگ  پایه ها طوسی  مي باشد. رنگ سفید ، پرتقالی ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

دیجی راک کفه قفسه راک سبک قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان ) طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیم
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
‎ریال3,860,600 ‎ریال3,980,000

کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان )

طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد

رنگ کفه طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

دیجی راک پایه قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) ضخامت پایه 1 ، 1.5 و دیجی راک پایه قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) ضخامت پایه 1 ، 1.5 و
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

پایه قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال303,610 ‎ریال313,000

پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک )

ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است

ارتفاع پایه 150 ، 200 ، 250 و 300 سانتیمتر موجود است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت دیجی راک صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال547,080 ‎ریال564,000

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل تهیه است

عرض طبقه 20 ، 25 ، 30 ، 40  و 50 ساتیمتر قابل انتخاب است

رنگ متداول طبقه زيمنسي و طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  سفید ، سبز ، آبي تيره  ، مشکي ،  پرتقالی و قرمز

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و دیجی راک قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال3,325,160 ‎ریال3,428,000

قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره ، سفید ، پرتقالی ، قرمز و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک قفسه راک پالت نیمه سنگین قفسه انباری راک قفسه راک پالت نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم  ارتفاع قفسه ق دیجی راک قفسه راک پالت نیمه سنگین قفسه انباری راک قفسه راک پالت نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم  ارتفاع قفسه ق
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه انباری راک

قفسه راک پالت نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال15,112,600 ‎ریال15,580,000

قفسه راک پالت نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه ، طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کی دیجی راک کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کی
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال5,218,600 ‎ریال5,380,000

کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید رنگ متداول زيمنسي ، طوس دیجی راک پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید رنگ متداول زيمنسي ، طوس
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال7,022,800 ‎ریال7,240,000

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید

رنگ متداول زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید طول افقی را انتخاب دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید طول افقی را انتخاب
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال1,581,100 ‎ریال1,630,000

افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید

طول افقی را انتخاب نمایید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک سبک طرح جدید رنگ متداول  پرتقالی ، دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک سبک طرح جدید رنگ متداول  پرتقالی ،
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال659,600 ‎ریال680,000

افقی قفسه راک سبک طرح جدید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک قفسه انباری راک پالت سنگین قفسه انباری راک قفسه راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، تا 1800 کیلوگرم ارتفاع قفسه را انتخاب دیجی راک قفسه انباری راک پالت سنگین قفسه انباری راک قفسه راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، تا 1800 کیلوگرم ارتفاع قفسه را انتخاب
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه انباری راک

قفسه انباری راک پالت سنگین

5 Review(s) 
‎ریال38,926,100 ‎ریال40,130,000

قفسه راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، تا 1800 کیلوگرم

ارتفاع قفسه را انتخاب کنید - تعداد طبقه را انتخاب کنید - طول و عرض قفسه را انتخاب کنید - تحمل بار نسبت به ابعاد قفسه تغییر می کند

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد