قفسه انباری راک پالت

سیستم های قفسه بندی انبار راک

قفسه های سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 2000 کیلوگرم

قفسه های نیمه سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 300 کیلوگرم

قفسه های سبک راک تحمل بار برای هر کفه تا 150 کیلوگرم

قفسه های پبچ و مهره ای تحمل بار برای هر کفه تا 80 کیلوگرم

قفسه های خودراهرو ( داریوین Drive-in ) قابلیت بارگذاری با لیفت تراک

قفسه انباری راک پالت

فیلترهای فعال

قفسه انباری راک

قفسه راک سبک ( سامان )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
10,600,000 ریال

قفسه راک پالت سبک

تحمل بار  تا  100 کیلوگرم برای هر طبقه

ابعاد قفسه سامان ارتفاع 200 طول 120 عرض 60 سانتیمتر است

رنگ قفسه ، پایه ها طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,120,000 ریال

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

پایه دوبل قفسه راک سبک

ارتفاع پایه 2 متر و عرض آن 60 سانتیمتر است

رنگ  پایه ها طوسی  مي باشد. رنگ سفید ، پرتقالی ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه قفسه راک سبک

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,740,000 ریال

کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان )

طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد

رنگ کفه طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قفسه پیچ و مهره ای

پایه قفسه پیچ و مهره ای

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
292,000 ریال

پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک )

ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است

ارتفاع پایه 150 ، 200 ، 250 و 300 سانتیمتر موجود است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه پیچ و مهره ای

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
521,000 ریال

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل تهیه است

عرض طبقه 20 ، 25 ، 30 ، 40  و 50 ساتیمتر قابل انتخاب است

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,113,000 ریال

قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه انباری راک

قفسه راک پالت نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
14,120,000 ریال

قفسه راک پالت نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه ، طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
4,780,000 ریال

کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
6,840,000 ریال

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید

رنگ متداول زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
1,470,000 ریال

افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید

طول افقی را انتخاب نمایید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
670,000 ریال

افقی قفسه راک سبک طرح جدید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه انباری راک پالت سنگین طوس مشبک - 1 قفسه انباری راک پالت سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قفسه انباری راک

قفسه انباری راک پالت سنگین

0 1 2 3 4 2 نقد و بررسی (ها) 
36,800,000 ریال

قفسه راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، تا 1800 کیلوگرم

ارتفاع قفسه را انتخاب کنید - تعداد طبقه را انتخاب کنید - طول و عرض قفسه را انتخاب کنید - تحمل بار نسبت به ابعاد قفسه تغییر می کند

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

پایه دوبل قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1 پایه دوبل قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
8,420,000 ریال

پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک نیمه سنگین 

ارتفاع و عرض پایه دوبل شده را انتخاب نمایید. هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1 کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
15,590,000 ریال

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی 

طول و  عرض طبقه را انتخاب نمایید -  تحمل بار کفه باتوجه به ابعاد ، قابل تغییر است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1 افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
2,710,000 ریال

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی

طول بازویی و قطر آن را انتخاب کنید

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه ) طوس مشبک - 1 قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه ) طوس مشبک - 1
  • جدید

قفسه انباری راک

قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
26,780,000 ریال

قفسه راک سردخانه ای ضد زنگ ( گالوانیزه )

ارتفاع قفسه و تعداد طبقات را انتخاب نمایید سپس طول و عرض قفسه را مشخص نمایید.

تحمل بار قفسه تا 400 کیلوگرم برای هر طبقه می باشد

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای طوس مشبک - 1 پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
7,510,000 ریال

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای ( قفسه گالوانیزه ضد زنگ )

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب کنید

ضخامت ورق پایه 2 میلیمتر  تولید به روش رول فرمینگ

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه طوس مشبک - 1 افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,000,000 ریال

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه

طول افقی را انتخاب نمایید

ضخامت ورق آهن 2 میلیمتر و از ورق گالوانیزه تولید شده

هر طبقه دو عدد بازویی نیاز دارد