فیلتر توسط

قیمت

قیمت

 • ‎ریال601,400 - ‎ریال1,000,000

قطعات و لوازم قفسه های انباری

قطعات قفسه های انباری

کفه قفسه راک سنگین - کفه قفسه راک نیمه سنگین - کفه قفسه راک سبک - طبقه قفسه پیچ و مهره ای - پایه مشبک - پایه قفسه پیچ و مهره ای - پایه قفسه راک - پایه دوبل شده قفسه راک - افقی قفسه راک - مهاری قفسه راک - صفحه قفسه راک - پایه بالکن - کفه بالکن 

تولیدی شرکت های مختلف از جمله طوس مشبک - سامان انبار شرق - راک تهران - راک مشهد - نور مشبک - فولاد مشبک - رادان صنعت شرق - پویان مشبک - دژپاد - قفسه بهمن

ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی سیستم های قفسه بندی دیجی راک  

قطعات و لوازم قفسه های انباری

فیلترهای فعال

دیجی راک پایه قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه قفسه راک سبک ( سامان ) پایه دوبل قفسه راک سبک ارتفاع پا دیجی راک پایه قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه قفسه راک سبک ( سامان ) پایه دوبل قفسه راک سبک ارتفاع پا
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال3,210,700 ‎ریال3,310,000

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

پایه دوبل قفسه راک سبک

ارتفاع پایه 2 متر و عرض آن 60 سانتیمتر است

رنگ  پایه ها طوسی  مي باشد. رنگ سفید ، پرتقالی ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

دیجی راک کفه قفسه راک سبک قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان ) طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیم
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
‎ریال3,860,600 ‎ریال3,980,000

کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان )

طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد

رنگ کفه طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

دیجی راک کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کی دیجی راک کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کی
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال5,218,600 ‎ریال5,380,000

کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید رنگ متداول زيمنسي ، طوس دیجی راک پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید رنگ متداول زيمنسي ، طوس
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال7,022,800 ‎ریال7,240,000

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید

رنگ متداول زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید طول افقی را انتخاب دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید طول افقی را انتخاب
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال1,581,100 ‎ریال1,630,000

افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید

طول افقی را انتخاب نمایید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک سبک طرح جدید رنگ متداول  پرتقالی ، دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان ) قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی قفسه راک سبک طرح جدید رنگ متداول  پرتقالی ،
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال659,600 ‎ریال680,000

افقی قفسه راک سبک طرح جدید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک پایه دوبل قفسه راک سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک سنگین  ارتفاع و عرض پایه دوبل دیجی راک پایه دوبل قفسه راک سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک سنگین  ارتفاع و عرض پایه دوبل
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک سنگین

5 Review(s) 
‎ریال9,273,200 ‎ریال9,560,000

پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک سنگین 

ارتفاع و عرض پایه دوبل شده را انتخاب نمایید. هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی  طول و  دیجی راک کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی  طول و 
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین

5 Review(s) 
‎ریال16,373,600 ‎ریال16,880,000

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی 

طول و  عرض طبقه را انتخاب نمایید -  تحمل بار کفه باتوجه به ابعاد ، قابل تغییر است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی طول بازویی دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی طول بازویی
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین

5 Review(s) 
‎ریال2,851,800 ‎ریال2,940,000

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی

طول بازویی و قطر آن را انتخاب کنید

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای ( قفسه گالوانیزه ضد دیجی راک پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای قطعات و لوازم قفسه های انباری پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای ( قفسه گالوانیزه ضد
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای

5 Review(s) 
‎ریال8,710,600 ‎ریال8,980,000

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای ( قفسه گالوانیزه ضد زنگ )

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب کنید

ضخامت ورق پایه 2 میلیمتر  تولید به روش رول فرمینگ

دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه طول افقی را انتخاب نما دیجی راک افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه قطعات و لوازم قفسه های انباری افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه طول افقی را انتخاب نما
 • -3%
 • ‎−3%

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه

5 Review(s) 
‎ریال3,550,200 ‎ریال3,660,000

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه

طول افقی را انتخاب نمایید

ضخامت ورق آهن 2 میلیمتر و از ورق گالوانیزه تولید شده

هر طبقه دو عدد بازویی نیاز دارد