قطعات لوازم قفسه انباری

قطعات لوازم قفسه انباری 

قطعات لوازم قفسه انباری کفه قفسه راک سنگین - کفه قفسه راک نیمه سنگین - کفه قفسه راک سبک - طبقه قفسه پیچ و مهره ای . پایه مشبک - پایه قفسه پیچ و مهره ای . پایه قفسه راک - پایه دوبل شده قفسه راک - افقی قفسه راک - مهاری قفسه راک . صفحه قفسه راک - پایه بالکن - کفه بالکن .

تولیدی شرکت های مختلف از جمله طوس مشبک - سامان انبار شرق . راک تهران - راک مشهد - نور مشبک - فولاد مشبک . رادان صنعت شرق - پویان مشبک - دژپاد - قفسه بهمن .

قطعات لوازم قفسه انباری ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی سیستم های قفسه بندی دیجی راک  .

قطعات لوازم قفسه انباری

فیلترهای فعال

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال3,580,000

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

پایه دوبل قفسه راک سبک

ارتفاع پایه 2 متر و عرض آن 60 سانتیمتر است

رنگ  پایه ها طوسی  مي باشد. رنگ سفید ، پرتقالی ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
‎ریال4,290,000

کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان )

طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد

رنگ کفه طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال5,810,000

کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال7,820,000

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید

رنگ متداول زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات لوازم قفسه انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال1,760,000

افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید

طول افقی را انتخاب نمایید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات لوازم قفسه انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال730,000

افقی قفسه راک سبک طرح جدید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه دوبل قفسه راک سنگین

5 Review(s) 
‎ریال10,330,000

پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک سنگین 

ارتفاع و عرض پایه دوبل شده را انتخاب نمایید. هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین

5 Review(s) 
‎ریال18,230,000

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی 

طول و  عرض طبقه را انتخاب نمایید -  تحمل بار کفه باتوجه به ابعاد ، قابل تغییر است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد